All stories
Customer Stories
October 21, 2022
Episode

Copenhagen’s Le Lac puts the guest experience first with Superb

Episode
See how Copenhagen’s Le Lac serves up magical guest experiences with Superb’s all-in-one Guest Experience Management platform.
Customer Stories
October 21, 2022
Episode

Holdet bag Le Lac har sat sig for at skabe en ‘neighbourhood bistro’ i hjertet af Østerbro og gik sammen med Superb for at indsamle data og give hver enkelt gæst en personlig oplevelse.

"Østerbro er et område i København, der kommer til kort, når det kommer til mindre kvalitetsspisesteder, hvilket giver plads til nye steder, men samtidig også stiller høje krav, da det kræver at lokalbefolkningen forstår og kan lide ens koncept og har lyst til at komme forbi, hvilket er noget vi er meget opmærksomme på.”

Le Lac har ét mål: At tilbyde gæsten mere end et måltid.

“Vi vil gerne give en oplevelse. Vi er stedet, hvor folk kan koble af fra hverdagen. Vi tager hånd om vores stamgæster og tager os tid til at lytte og lære dem bedre at kende. Vi vil gerne være Østerbro’s nye yndlingsbistro.”

Vi satte os ned med Magnus Lilleås, CEO og PC, køkkenchef, for at høre, hvordan Superb’s alt-i-en platform og personlige kundesupport har hjulpet dem på deres rejse.

Gæster elsker personalisering

Le Lac gjorde, hvad andre ville kalde skørt - de åbnede deres restaurant midt i pandemien.

”Den erfaring viste os, at man skal være villig og klar til at tilpasse og finjustere sit koncept undervejs. 

Den omstillingsparathed kombineret med en god kultur for de ansatte, påvirker i høj grad gæsteoplevesen. 

"Det handler om servicen. God service kan redde dårlig mad, god mad kan ikke redde dårlig service. For os er det vigtigt at operere med det rigtige team, der kender vores gæsters præferencer, uanset om det glæder stamborde, vine eller jubilæer."

Superbs alt-i-en teknologi er afgørende for Le Lac til alt fra POS til gavekort. Men det er gæsteindsigten og den samlede madoplevelse, der er i fokus.

"Gæster elsker personalisering. Derfor slog vi os sammen med Superb. Vi ønskede en dybere indsigt om vores gæster, så vi kan tilbyde mere personlige oplevelser. Vores mål er at fremhæve oplevelsen af at gå ud. Idag Det er lige meget, om det er en Michelin-restaurant eller en fastfood-kæde, oplevelsen er det, der betyder noget."

Datadrevet og gæstefokuseret

I modsætning til mange andre uafhængige restauranter vælger Le Lac at drive deres som en forretning. 

”Vi har en meget tal- og datadrevet tilgang til den måde, vi driver vores restaurant på. Det er en af hovedårsagerne til, at vi gik sammen med Superb og integrerede alle vores værktøjer i ét.”

Superbs kombinerede cloud-baserede reservationer, POS og betalingsløsning gør det nemt for teamet at vide, hvem deres gæster er.

”Den datadrevne tilgang og den vision, Superb har, er noget, vi kan identificere os med. Vores restaurant er lige så gæstecentreret.”

Le Lac ledte allerede efter en bedre POS løsning, da de mødte Superb. 

"Vi var super trætte af vores tidligere POS-system, og så ringede Superb og tilbød en alt-i-en-løsning, der samler reservationer, POS og betalinger i én, så vi kunne samle data om vores gæster og forretning. Det var noget, vi altid vil være interesseret i.”

Et supportteam, der forstår restauranter

Fra deres første online demo til at skifte udbyder har Le Lac altid haft et tæt personligt forhold til Superb. Sammenlignet med tidligere POS-systemer, de har arbejdet med, finder de Superb ivrige og villige til at lytte og hjælpe. 

"Vi ved, at Superb vokser og ikke er perfekt endnu. Men vi kan virkelig godt lide den tilgang, de har. De er meget ivrige efter at hjælpe og lytte til os.

Og vi er stadig ved at lære platformen at kende. Vi bruger gavekort, men ikke udeblivelsesfunktionen endnu. Til dagligt bruger vi besøgsfunktionen til at se antallet af besøg, og så bruger vi gæstenotater til at registrere præferencer for hver enkelt gæst.”

Hurtig og omsorgsfuld teknisk support fra et professionelt, vidende team er en af de ting, der adskiller Superb for Le Lac.

“Superb er et fedt firma. Det er fantastisk at have en aktiv dialog for at kunne dele feedback løbende."

Gennem deres brug af Superbs alt-i-en-løsning er sparer Le Lac tid som de istedet kan bruge på at skabe personlige oplevelser.

Vores alt-i-én-løsning har alt, hvad du behøver for at markedsføre, drive og udvikle din virksomhed. Uanset om du er en lokal bistro som Le Lac eller et helt nyt sted på kortet, er det tid til at kombinere alle dine værktøjer på én platform og spare tid og penge. Fokus din opmærksomhed på, hvad der virkelig er vigtigt - at skabe magiske oplevelser.

Copenhagen’s Le Lac puts the guest experience first with Superb

Newly opened Le Lac in Copenhagen set out to establish a neighbourhood bistro inspired by a combination of classic French cuisine and New Yorker bistros, and they teamed up with Superb to provide every guest with a memorable experience. 

"Østerbro is an area in Copenhagen that falls short when it comes to quality eateries. That makes it a great opportunity for us, but also a challenge as we need to connect with the locals here”, explains PC, Head Chef at Le Lac.

Le Lac has one goal — “To offer the guest more than a meal. We want to provide an experience. We’re the place where people can disconnect from everyday life. We look after our regulars and take the time to welcome new ones. We want to be Østerbro's favourite neighbourhood cafe.”

We sat down with Magnus Lilleås, CEO and PC, Head Chef, to hear how Superb's all-in-one platform and personal customer support have helped them on their journey.  

Guests love personalisation 

Le Lac did what others would call crazy — they opened in the middle of the pandemic.

Magnus notes that “The experience showed us that you have to be willing and ready to adapt and fine-tune your concept along the way.”

That willingness to adapt and the desire to have a good time go beyond the management team. It impacts how they serve each guest. 

“It’s all about the service. Good service can save bad food, good food can’t save bad service. 

For us, it’s essential to operate with the right team who knows the preferences of our guests, whether it’s tables, wines or anniversaries.”  

Superb’s all-in-one technology is crucial for Le Lac for everything from the POS to gift cards. But it’s guest insights and the overall dining experience that’s in focus. 

Guests love personalisation. That’s why we teamed up with Superb. We wanted deeper insights about our guests so we can provide more personalised experiences.

Our goal is to highlight the experience of going out. It doesn’t matter if it’s a Michelin-starred restaurant or a fast-food chain, the experience is what matters.” 

Data-driven and guest-focussed 

Unlike a lot of other independent restaurants, Le Lac chooses to run theirs as an actual business. “We have a very number and data-driven approach to the way we run our restaurant. That’s one of the main reasons why we teamed up with Superb and integrated all of our tools into one.” 

Superb’s combined cloud-based reservations, POS and payments solution makes it easy for the team to know who their guests are. 

“The data-driven approach and the vision Superb has is something we can identify with. Our restaurant is just as guest-centric.

We were super tired of our previous POS system, and then Superb called and offered an all-in-one solution gathering reservations, POS and payments in one, enabling us to gather data about our guests and business. That was something we will always be interested in.”

A support team that understands restaurants 

From their first online demo to switching providers, Le Lac has always had a close personal relationship with Superb. Compared to previous POS systems they’ve worked with, they find Superb eager and willing to listen. 

“We know Superb is growing and isn’t perfect yet. But we really like the approach you’re taking. It seems you’re very eager to help and listen to us. 

And we’re still getting to learn the platform. We’re using gift cards but not the no-show feature yet. But we are aware that more and more restaurants are reducing no-shows with credit-card confirmation, a great trend that protects the industry.

Daily, we use the visits function to see the number of visits, and then we use guest notes to record preferences for each guest.” 

Quick and caring technical support from a professional, knowledgeable team is one of the things that sets Superb apart for Le Lac.

“Superb is a cool company. It’s amazing to have an active dialogue enabling us to share ongoing feedback.”

Through their use of Superb’s all-in-one solution, Le Lac has stopped losing time on multiple systems and put its focus solely on creating personalised experiences. 

Our all-in-one solution has everything you need to market, run, and grow your business. Whether you’re a neighbourhood bistro like Le Lac or a brand new spot on the map, it’s time to combine all your tools in one platform and save time and money. And finally put your attention on what’s really important — creating magical experiences. 

Keep exploring

Stay in touch
Sign up for our newsletter to get the latest stories and insights from the new generation of restaurateurs directly in your inbox